Vedtægter for Naturvandreforeningen Vadefuglene

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vadefuglene og er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune. Foreningens cvr. nr. 41497629

2. Formål

At fremme interessen for naturen og arrangere unikke og lærerige oplevelser på ekskursioner.

3. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en valgt bestyrelse, bestående af formand og kasserer, som vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes inden udgang af december måned.

4. Planlægning

Kommende sæsons ture planlægges på de 2 årlige planlægningsmøder. Bestyrelsen udarbejder uddybende program, der udsendes til samtlige medlemmer, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Der aftales kontingent for den kommende sæson, samt takst for kørsel.

5. Budget

Kontingentindtægten anvendes til dækning af de årlige planlægningsmøder, gaver og div. udgifter i forbindelse med planlagte ture. Gedser fuglestation sponsoreres med kr. 100,- pr. år pr. medlem.

6. Stemmeret

Stemmeret har de medlemmer der møder frem til den årlige generalforsamling. Valg og indkomne forslag afgøres ved stemmeflerhed.

7. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen kan rumme 25 medlemmer.

8. Transport

Efter turene afregnes aftalt kilometergodtgørelse til det medlem der stiller bil til rådighed.

9. Ophør

Beslutning om foreningens ophør skal træffes af generalforsamlingen med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Foreningens eventuelle tilbageværende aktiver, skal overlades til almennyttig organisation, efter generalforsamlingens forslag.


Godkendt på generalforsamlingen 29. november 2022